ZIPPY HAIR DESIGNERS

 • DAISAKU MATSUBARA
 • HIDETAKA SASAKAWA
 • CHIE MIYANAKA
 • YUUJI WASHIMOTO
 • REIKO OHMORI
 • CHISAKI YONEZAWA
 • YUUSUKE MIYAZAKI
 • SEIRA MURAI
 • YUSUKE IWAI
 • KAORI ISHIKURA
 • HISAKO KURAMACHI
 • HARUNA MASUYAMA
 • RYOTARO HOSOKAWA